Αμφισβήτηση οφειλών – νομική άμυνα

1) Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων το σύνολο της οφειλής σας, που διεκδικείται από την τράπεζα, απέχει σημαντικά από την πραγματική και νόμιμη οφειλή σας. Στην πραγματικότητα είναι υπολογισμένο με όρους, επιτόκια (κυμαινόμενα και μη), εισφορές, χρεώσεις κλπ., που έχουν ήδη κριθεί παράνομα και καταχρηστικά από την ελληνική Δικαιοσύνη με πληθώρα αποφάσεων.

Συνεπώς, διατηρείτε βάσιμες αξιώσεις κατά της τράπεζας με βάση τις οποίες μπορείτε να διεκδικήσετε:
• Μείωση της δόσης ή/και της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου ή της κάρτας σας
• Σημαντικό περιορισμό του υπολοίπου της οφειλής σας
• Μέχρι και οριστική διακοπή κάθε περαιτέρω πληρωμής!

Οι αξιώσεις σας αυτές υπολογίζονται και εξειδικεύονται μόνο από δικηγόρους, με τη βοήθεια ενός ειδικού λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων και, βεβαίως, με τη συνεργασία οικονομολόγων και διεκδικούνται δικαστικά με την άσκηση των κατάλληλων κατά περίπτωση μέσων, ώστε να επιτευχθεί:
• Ορθός υπολογισμός των επιτοκίων
• Αφαίρεση και αντιλογισμός παράνομων χρεώσεων εκ μέρους της τράπεζας (π.χ. προμήθειες ανάληψης μετρητών, χρεώσεις δικαστικών εξόδων, χρεώσεις υπέρβασης πιστωτικού ορίου, χρεώσεις εξόδων επικοινωνίας και μετακύλιση της εισφοράς του ν. 128/75 στον δανειολήπτη κ.ά.)
• Επιστροφή των αχρεωστήτως και παρανόμως καταβληθέντων

2) Στην περίπτωση που έχουν γίνει νομικές ενέργειες (δικαστικές ή εξώδικες) εκ μέρους των τραπεζών εις βάρος σας, ως οφειλετών δανειακών συμβάσεων ή πιστωτικών καρτών, όπως ενδεικτικά:
• Αν έγινε καταγγελία της δανειακής σας σύμβασης
• Αν σας κοινοποιήθηκε διαταγή πληρωμής
• Αν έγινε κατάσχεση της κινητής ή/και ακίνητης περιουσίας σας
• Ακόμα κι αν έχουν ήδη προοδεύσει διαδικασίες πλειστηριασμού αυτής

Υπάρχει τρόπος να κινηθείτε νομικά και να προασπίσετε τα δικαιώματά σας.

Μπορούμε να εμποδίσουμε και να αμυνθούμε ενάντια σε κάθε δικαστική ενέργεια της τράπεζας εναντίον σας, αμφισβητώντας τόσο τη νομιμότητα τηςκάθε διαδικαστικής πράξης όσο και του πραγματικού συνόλου της οφειλής σας. Έχουμε ήδη αντιμετωπίσει πληθώρα ανάλογων περιπτώσεων με μεγάλη επιτυχία και μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε και να σας εκπροσωπήσουμε ασκώντας τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα ανά περίπτωση ένδικα βοηθήματα (π.χ. ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, αίτηση αναστολής κ.τ.λ.) διεκδικώντας ενδεικτικά:
• Ακύρωση διαταγής πληρωμής
• Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της κινητής ή/και ακίνητης περιουσίας σας
• Διαγραφή προσημείωσης υποθήκης ή απαγόρευση εγγραφής αυτής εις βάρος ακινήτου σας
• Αφαίρεση κάθε καταχώρισης από τα μητρώα της εταιρείας «Τειρεσίας Α.Ε.»